Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní niektorých osobných údajov firmou Ľudmila Ščevlíková Lumatex

(Ďalej len “Informácie“)

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o spracovaní osobných údajov pre zákazníkov a iné osoby prichádzajúce do kontaktu s firmou Ľudmila Ščevlíková Lumatex,  IČO 44245025, so sídlom A.Bernoláka 12, Detva (ďalej len “Lumatex“). Firma Lumatex, ako správca osobných údajov, spracováva informácie o fyzických osobách okrem iného:

 1. pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných Lumatex a,
 2. pri kontaktoch so zákazníkmi a dodávateľmi (či už potenciálnymi alebo existujúcimi)

Cieľom tohto dokumentu je informovať osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, o tom, na aké účely a ako dlho firma Lumatex tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, a aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patria.

Tieto Informácie sa týkajú spracovania osobných údajov

 1. návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných firmou Lumatex,
 2. súčasných i potenciálnych zákazníkov a dodávateľov Lumatex a primerane aj ich zástupcov a kontaktných osôb,

a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postaveniu voči firme Lumatex.

Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018 a je vydaný v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (“nariadenie” alebo “GDPR”) na účely zabezpečenia informačnej povinnosti Lumatex ako správca podľa čl. 13 GDPR.

Firmu Lumatex je možné konktaktovať nasledujúcimi spôsobmi: poštou na adresu A.bernoláka 12, 962 12 Detva, emailom lumatex@lumatex.sk, telefonicky +421-911 974 652.

 

Základné pojmy a informácie

Osobný údaj

Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekt údajov). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Osobitné kategórie osobných údajov

Ide o tzv. citlivý osobný údaj, teda údaj, ktorý môže subjekt údajov poškodiť v spoločnosti, v zamestnaní, v škole či môže zapríčiniť diskrimináciu. Takýto osobný údaj vypovedá zvyčajne o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženstve alebo filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, prípadne dochádza k spracovaniu genetických údajov alebo biometrických údajov s cieľom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Subjekt údajov

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať.

Správca osobných údajov

Správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je firma Lumatex.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe písomnej zmluvy a pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou či už automatizovaných postupov ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo ich zničenie.

 

Kategórie a účely spracovania osobných údajov

V súvislosti s návštevou internetových stránok firmy Lumatex, vrátane nákupu v e-shope, za účelom kontaktu so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi a dodávateľmi Lumatex a ich zástupcov či kontaktných osôb a v súvislosti s prijímaním zamestnancov prostredníctvom internetových stránok môže zo strany firmy Lumatex dôjsť k spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov.

 

1. Spracovávanie osobných údajov v súvislosti s realizovaným či zamýšľaným nákupom tovaru od firmy Lumatex a v súvislosti s uzavretím iných zmlúv so zákazníkmi a dodávateľmi

V prípade zakúpenia tovaru od firmy Lumatex je firma Lumatex oprávnená spracovať

 1. základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka (tie, ktoré zákazník pri kúpe uvedie),
 2. údaje o uzatvorenej zmluve,
 3. údaje o tovare,
 4. údaje z komunikácie medzi zákazníkom a firmou Lumatex,

a to po dobu trvania záručnej doby na zakúpený tovar a následne 3 roky odo dňa uplynutia tejto doby.

Účelom spracovania je

 1. plnenie povinností firmy Lumatex, ktoré jej plynú zo zmluvy so zákazníkom,
 2. oprávnený záujem firmy Lumatex na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a právnych nárokov

Firma Lumatex je oprávnená spracovávať v prípade odberu tovaru od svojich dodávateľov

 1. základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje dodávateľa,
 2. údaje o uzatvorenej zmluve,
 3. údaje o tovare,
 4. údaje z komunikácie medzi dodávateľom a firmou Lumatex,

a to po dobu trvania záručnej doby na zakúpený tovar a následne 3 roky odo dňa uplynutia tejto doby.

Účelom spracovania je

 1. plnenie povinností firmy Lumatex, ktoré jej plynú zo zmluvy s dodávateľom a
 2. oprávnený záujem firmy Lumatex na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a právnych nárokov.

Faktúry vystavené firmou Lumatex sú v súlade s § 76 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj súvisiace zmluvy.

 

2. Údaje získané z cookies a z iných činností, ktoré uchádzač na internetových stránkach Lumatex vykoná

 1. Údaje získané z cookies a iných činností na internetových stránkach firmy Lumatex sa nespracovávajú a nevykonáva sa ani automatizované rozhodovanie a profilovanie.
 2. Firma Lumatex nezískava a nespracováva ani údaje na rozosielanie ponúk

 

3. Prenos údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii

Nevykonáva sa

 

4. Doby spracovania osobných údajov

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Konkrétne lehoty uchovávania osobných údajov pre niektoré účely sú zakotvené priamo pri týchto účeloch uchovania.

 

5. Spôsob spracovania osobných údajov

Firma Lumatex spracováva osobné údaje ručne. Firma Lumatex nevedie evidenciu činností, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe § 37 ods.5 Zákona č. 18/2018 Z. z.

 

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Firma Lumatex v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

 

Informácie o právach subjektu údajov  v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre Lumatex identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže Lumatex svoju totožnosť, nasledujúce práva:

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od firmy Lumatex:

 1. potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
 2. informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo podať námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
 3. informáciu o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
 4. informáciu o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ, v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb,
 5. kópiu osobných údajov.

 

V prípade opakovanej žiadosti bude firma Lumatex oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne ​​na adrese sídla firmy Lumatex.

Právo na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť v sídle Lumatex za podmienky doloženia totožnosti žiadateľa.

 

 1. Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude firma Lumatex spracovávať. Zákazník firmy Lumatex má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo.

Zároveň je povinný firme Lumatex poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť v sídle Lumatex, za podmienky doloženia totožnosti žiadateľa.

 

 1. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak firma Lumatex nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Firma Lumatex má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo výmaz osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa subjekt údajov domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa na nás obrátiť písomne ​​na adresu sídla firmy Lumatex.

 

 1. Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo, aby správca obmedzil spracovanie, ak bude subjekt údajov popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne ​​na adresu sídla firmy Lumatex.

 

 1. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať subjekt údajov právo, aby mu firma Lumatex oznámila, že vykoná či vykonala opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjektu údajov môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

 

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať firmu Lumatex o poskytnutie týchto údajov inému správcovi.

Ak firma Lumatex v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť na adrese sídla firmy Lumatex po doručení odôvodnenej žiadosti.

 

 1. Právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu firmy Lumatex.

V prípade, že firma Lumatex nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, firma Lumatex spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Námietku je možné poslať písomne ​​na adresu sídla firmy Lumatex.

 

 1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď telefonicky, e-mailom, alebo na adrese sídla Lumatex.

Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať telefonicky, e-mailom alebo na adrese sídla Lumatex.

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

 

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Firma Lumatex uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania..

 

 1. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

 

Comments are closed

 • Vytvoríme grafiku, nafotíme, vyrobíme, vytlačíme, nalepíme. Všetko online – kalendáre, vizitky, pečiatky, letáky, plagáty, katalógy, reklamné plachty, firemné tabule, rollupy, online tlač fotografií

  Nebuďte priemerní – buďte jedineční
  Nafotíme, spracujeme a vyrobíme Váš jedinečný exkluzívny firemný kalendár. Na výber slovenské, slovensko-anglické a anglické kalendárium.Vyrábame firemné kalendáre nástenné mesačné, nástenné ročné, stolové kalendáre týždňové a dvojtýždňové, vreckové.

  Pripravíme grafiku, alebo tlač vizitky, pečiatky, hlavičkový papier, leták, obyčajný, alebo skladaný, plagát, katalóg.

  Výroba a tlač reklamných plachiet (bannerov), rollupy, polepy okien a dverí, reklamné tabule, reklamné promo predmety ako perá, zapaľovače …

  Tlač fotografií online, grafické a fotografické služby, tvorba webstránok – to všetko nájdete na jednom mieste.